DuvTeaterns utvecklingsprojekt

DuvTeaterns utvecklingsprojekt stöds av RAY under åren 2013-2016.

Tack vare RAY-bidraget kan DuvTeatern utveckla de sociala och pedagogiska aspekterna av sin verksamhet. Inom ramen för utvecklingsprojektet arbetar DuvTeatern framför allt med utbildning av sina skådespelare, utvecklande av publikverkstäder och nätverkande.

Utbildning
DuvTeaterns skådespelare får genom utvecklingsprojektet möjlighet till regelbunden konstnärlig utbildning inom olika områden. DuvTeatern samarbetar kontinuerligt med utomstående konstnärer och pedagoger.

Verkstäder
DuvTeatern har sedan 2013 utvecklat ett koncept för publikverkstäder som leds av skådespelarna själva. Genom verkstäderna kan skådespelarna även utanför scenen dela med sig av sin kompetens både till publik och till professionella aktörer på fältet.

Nätverkande och samarbeten
Inom ramen för DuvTeaterns utvecklingsprojekt arbetar DuvTeatern aktivt med att skapa nya kontakter både nationellt och internationellt. DuvTeatern deltar i festivaler, seminarier och nätverksträffar för att lära sig av andra aktörers erfarenheter, dela med sig av sina egna arbetsmetoder samt hitta nya samarbetspartner och -former. DuvTeatern har under projektperioden grundat ett nätverk för tillgänglighetsfrågor inom teater, arrangerat ett seminarium om tillgänglighet som konstnärlig strategi samt hållit verkstäder och diskussioner. DuvTeatern har även deltagit i ett flertal seminarier och diskussioner arrangerade av andra aktörer.

Duva/Diva
Genom DuvTeaterns och Stefan Bremers utställningshelhet Duva/Diva skapar DuvTeatern nya former av samarbeten och når ut till en internationell publik.

 

 

 

DuvTeaterns utvecklingsprojekt 2013-2016